دانستنی های مصرف دارو و مکمل - داروهای منتخب ضد عوامل عفونی (Antiinfective Drugs)

مشاوره تغذیه ای و رژیم درمانی در خصوص داروهای منتخب ضدعوامل عفونی

مشاوره تغذیه ای و رژیم درمانی در خصوص داروهای منتخب ضدعوامل عفونی

مقالات شماره ۱۴۵۱ تا ۱۴۵۵

کاربر گرامی، در صورتی که داروهای ضد عوامل عفونی مصرف می کنید، لازم است تا از روشی خاص برای مصرف مواد غذایی روزانه مورد نیاز بدنتان پیروی کنید؛ زیرا این گروه از داروها می توانند بر جذب یا عدم جذب برخی مواد غذایی موثر باشند و در عین حال مواد غذایی مصرفی روزانه شما نیز می تواند متقابلاً بر میزان جذب و اثر گذاری این گروه از دارو ها موثر باشند.
متخصصین مجموعه متدمن در مقالات ۱۴۵۱ تا ۱۴۵۵ به بررسی و تدوین دستور العمل های مربوط به تداخلات غذا و دارو برای داروهای ضد عوامل عفونی پرداخته اند.

بعبارت بهتر این گروه از مقالات به بررسی میزان کالری یا مواد مغذی مورد نیاز بدن شما که با رژیم های غذایی دریافت می کنید نمی پردازد؛ بلکه به بررسی تاثیرات متقابل مواد غذایی و داروهایی که شما هر روز مصرفی می کنید می پردازد و در تلاش است به شما آموزش دهد تا از روش هایی موثر برای کنترل تاثیرات نامطلوب و متقابل مصرف غذا و دارو بر هم استفاده کنید.

در مقالات ۱۴۵۱ تا ۱۴۵۵ به بررسی گروه های اصلی دارویی مندرج در ادامه و زیر مجموعه های آنها خواهیم پرداخت :

   عوامل ضد باکتریایی (Antibacterial Agents):
       پنی سیلین ها (Penicillins)
       ماکرولیدها (Macrolides)
       سولفونامیدها (Sulfonamide Combination)
       سفالوسپورینها (Cephalosporins)
       پفلوروکینولون (Fluoroquinolones)

   عوامل ضد پروتزوآل / ضد باکتری (Antiprotozoal / Antibacterial):
       مترونیدازول (metronidazole)
       کلیندامایسین (clindamycin)
       نیتروفوران (Nitrofuran)

   عوامل ضد سل (Antituberculars) :
       ایزونیازید (isoniazid)
       ریفامپین (rifampin)
       اتامبوتول (ethambutol)

   عوامل ضد قارچ (Antifungal Agents) :
       آمفوتریسین (amphotericin B)
       کتوکونازول (ketoconazole)
       تربینافین (terbinafine)

   عوامل ضد میکروبی (Agents Antimicrobial) :
       اگزا زولیدینون (Oxazolidinone)
       تتراسایکلین ها (Tetracyclines)

مقاله تخصصی شماره ۱۴۵۱

در این مقاله به بررسی داروهای مربوط به عوامل ضد باکتریایی (Antibacterial Agents) که از زیر مجموعه های داروهای ضد عوامل عفونی اند، خواهیم پرداخت و در مورد " اثرات و عوارض احتمالی " و " پیام ها و هشدارهای تغذیه ای " این گروه از داروها را بصورت خلاصه شده مطالبی ارزنده بیان خواهیم نمود.

این گروه دارویی شامل زیر مجموعه هایی به شرح زیر است:

   پنی سیلین ها (Penicillins) با زیر مجموعه های زیر: 
       آموکسی سیلین (Amoxicillin) با نام تجاری Amoxil 
       آموکسی سیلین/کلاوولانیک اسید (amoxicillin/clavulanic acid) با نام تجاری Augmentin
       پنی سیلین وی کی (Penicillin VK) با نام تجاری Pen VK 
       پیپراسیلین/تازوباکتام (Piperacillin/Tazobactam) با نام تجاری Zosyn

   ماکرولیدها (Macrolides) با زیر مجموعه های زیر:
       آزیترومایسین (azithromycin) با نام تجاری Zithromax 
       کلاریترومایسین (clarithromycin) با نام تجاری Biaxin
       اریترومایسین (erythromycin) با نام تجاری Ery-Tab 

   سولفونامیدها (Sulfonamide Combination) با زیر مجموعه های زیر:
       سولفامتوکسازول/تری متوپریم (sulfamethoxazole/trimethoprim) با نام تجاری Bactrim

   سفالوسپورینها (Cephalosporins) با زیر مجموعه های زیر:
       سفالکسین ( Cephalexin - First Generation ) با نام تجاری Keflex
       سفازولین ( Cefazolin - First Generation ) با نام تجاری Ancef
       سفپروزیل ( Cefprozil - second Generation ) با نام تجاری Cefzil
       سفوروکسیم ( Cefuroxime - second Generation ) با نام تجاری Ceftin
       سفتریاکسون ( Ceftriaxone - Third Generation ) با نام تجاری Rocephin
       سفتازیدیم ( Ceftazidime - Third Generation ) با نام تجاری Fortaz
       سفدی نیر ( Cefdinir - Third Generation ) با نام تجاری Omnicef
       سفپودوکسیم ( Cefpodoxime - Third Generation ) با نام تجاری Vantin
       سفپیم ( Cefepime – Fourth Generation ) با نام تجاری Maxipime

   فلوروکینولون (Fluoroquinolones) با زیر مجموعه های زیر:
       سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) با نام تجاری Cipro
       لووفلوکساسین (levofloxacin) با نام تجاری Levaquin 
       موکسی فلوکساسین (moxifloxacin) با نام تجاری Avelox

لطفا جهت دریافت کامل این مقاله و بهره مندی از سایر مقالات مربوط به " داروهای منتخب ضد عوامل عفونی (Antiinfective Drugs) با شماره های ۱۴۵۱ تا ۱۴۵۵ " با ثبت نام در سایت و انتخاب یکی از پکیج های زیر، ضمن دریافت رژیم و مشاوره به اطلاعات کامل موجود در این مقالات نیز دست یابید:
پکیج انتخابی   ۱
پکیج انتخابی  ۴نظرات و دیدگاه های شما