توجه توجه

کاربران گرامی ، به دلیل اقدامات مجموعه مخابرات کشور در راستای اجرای طرح ملی صیانت از فضای مجازی ، احتمال دارد در روند ارسال پیامک های مخابراتی ورود یا ثبت نام برای شما عزیزان مشکلاتی ایجاد شود یا این پیامک ها موقتا برای شما ارسال نشود.
تیم پشتیبانی ما با بررسی و دنبال نمودن این مشکل از مخابرات کشور تلاش دارد تا آنرا حل نماید.
لذا مجموعه رژیم درمانی متدمن، ضمن عذرخواهی ، از شما درخواست دارد تا در صورت مشاهده هر گونه مشکل با مسیرهای ارتباطی مروبط به پشتیبانی ما از طریق تلفن ثابت ۰۲۱۵۵۳۶۴۶۸۵ یا شماره همراه ۰۹۳۶۴۰۸۹۸۹۸ ، (پیام واتس اپ ، ارسال پیامک یا تماس تلفنی) موضوع را به ما اطلاع رسانی فرمائید. تا برای شما عزیزان کد ثابت ورود اختصاص یابد.
با تقدیم احترام و عذرخواهی مجدد
بخش پشتیبانی مجموعه متدمن


دریافت رژیم و مشاوره تغذیه (مقالات و آنالیزهای دارویی / غذایی / ورزشی)

دریافت رژیم و مشاوره تغذیه (مقالات و آنالیزهای دارویی / غذایی / ورزشی)

پکیج های تغذیه ای لاکچری (رژیم های تضمینی)

۱.  اراﺋﻪ رژﯾﻢ و ﻣﺸﺎوره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻃﻮل دوره.
۲. اراﺋﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﺣﺮﻓﻪ ای آﺷﭙﺰی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺗﺎﺛﯿﺮات روش ﭘﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﯿﺎن ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ و آﻣﻮزش ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی آﺷﭙﺰی
۳. اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد.
۴. ارائه آنالیزهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻼت ﻏﺬایی و دارویی.
۵. اراﺋﻪ ﻧﮑﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ از رژﯾﻢ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی رژﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺎربر
۶.  مشاوره و ﭘﯿﮕﯿﺮی رژﯾﻢ و اﺛﺮات آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ و اراﺋﻪ رژﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دوره ﺑﻌﺪی.
۷. اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻘﺎﻻت تغذیه ای و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع رژﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در کاربر.
۸. رژیم های ارائه شده در پکیج های لاکچری کاملا تضمین شده اند و در صورت نتیجه نگرفتن کاربر رژیمبرای دوره بعد رایگان تمدید می شود.

پکیج های تغذیه ای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

۱. اراﺋﻪ رژﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﺸﺎوره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ در ﻃﻮل دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
۲. ﺑﯿﺎن ارزش ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، . اراﺋﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﺣﺮﻓﻪ ای آﺷﭙﺰی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺗﺎﺛﯿﺮات روش ﭘﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
۳. ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ و آﻣﻮزش ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی آﺷﭙﺰی ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﻏﺬا . اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد
۴ . اراﺋﻪ ﻧﮑﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮ از رژﯾﻢو ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی رژﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ
۵ . ﭘﯿﮕﯿﺮی رژﯾﻢ و اﺛﺮات آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎ
۶ . اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع رژﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮ

پک های تغذیه ای اقتصادی

۱- ارائه رژیم اختصاصی مورد نظر کاربر و پشتیبانی کاربر در طول دوره انتخابی
۲ .ارائه پکیج آشپزی و تبدیل مقیاس های مواد غذایی همراه با آنالیز و تحلیل تغذیه ای میزان دریافت درشت مغذی ها در هر دستور پخت
۳ .ارائه نکات روانشناسی جهت تسهیل در دستیابی به هدف کاربر از رژیم و تسهیل پیاده سازی رژیم برای کاربر
۴ .پیگیری رژیم و اثرات آن توسط تیم تخصصی ما
۵ .کمک به کاربر جهت ایجاد تغییرات در سبک زندگی خود جهت ایجاد تغییرات رفتاری در سبک تغذیه ای کاربر

توضیحات

۱ .کارشناسان ما طی ۲۴ ساعت کاری پس از تکمیل فرم تغذیه برای پیگیری درخواست شما با شما ارتباط برقرار خواهند کرد.
۲ .کاربر گرامی شما امکان گرفتن همزمان رژیم و دریافت مشاوره در زمینه های ورزشی و روانشناسی را نیز دارید و در صورت استفاده از این امکان مشمول تخفیفات
ویژه ای خواهید شد.
۳ .جهت ارائه بهترین رژیم با بهترین خروجی ممکن تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی با دقت از سوی شما کاربر گرامی ضروری است و رژیم بر اساس اطلاعات ارسالی شما از طریق فرم تغذیه تنظیم و ارائه خواهد شد.
۴ .کاربر گرامی با ذکر کد معرف و کد نظام پزشکی متخصص خود، ما را در درک بهتر نیازها و پرونده پزشکی خود، جهت تنظیم رژیم یاری رسانید.
۵ .کاربر گرامی شما این امکان را دارید که با استفاده از کد نظام پزشکی وضعیت متخصص خود را در سامانه نظام پزشکی کشور بررسی فرمائید.
۶ .لطفا قبل از دریافت رژیم قوانین و مقرارت سایت را مطالعه بفرمائید.
۷ .در صورت بروز هرگونه خطا در سیستم های مالی یا انصراف کاربران قبل از ارائه رژیم توسط مشاورین ما مبلغ واریزی شما طبق توضیحات موجود در بخش قوانین سایت بازگردانده خواهد شد.