دسته بندی مقالات تغذیه ای و رژیم درمانی

دسته بندی مقالات تغذیه ای و رژیم درمانی

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "روانشناسی در تغذیه" دست یافت 

مقالات تغذیه ای مرتبط با رژیم درمانی و تاثیر آن بر مصرف دارو و مکمل

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "تاثیر تغذیه بر مصرف دارو و مکمل" دست یافت 

مقالات و توصیه های مرتبط با آشپزی در تغذیه ، رژیم درمانی ، بررسی دستور تهیه دسرها و ...

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "آشپزی و تغذیه" دست یافت

آنالیزهای غذایی و لیست جانشینی (آموزش جانشینی مواد غذایی)

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "آنالیزهای غذایی و لیست جانشینی در تغذیه" دست یافت 

موضوعات خاص و جدید تغذیه ای و رژیم درمانی

از این بخش می توان به کلیه مقالات مرتبط با "موضوعات خاص و جدید تغذیه ای" دست یافت 

تاثیر تغذیه و رژیم درمانی در کنترل و درمان بیماری ها

از این بخش می توانید به کلیه مقالات مرتبط با "کنترل و درمان بیماری ها از طریق رژیم درمانی" دست یافت

داروهای منتخب ضدروان پریشی و ضد اضطراب/خواب آور (Antipsychotic & Antianxiety / Hypnotic Dru) - مقالات شماره 1901 تا 1902

داروهای منتخب ضدروان پریشی و ضد اضطراب/خواب آور (Antipsychotic & Antianxiety / Hypnotic Dru) - مقالات شماره ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای ضدروان پریشی/اضطراب/خواب آور زیر در بدن شما می باشد:

۱) عامل ضد روان پریشی آتیپیک (Atypical Antipsychotic Agents) : آریپیپرازول (aripiprazole) & کلوزاپین (clozapine) & الانزاپین (olanzapine) & پالی پریدون (paliperidone) & کوئتیاپین (quetiapine) & ریسپریدون (risperidone) & زیپراسیدون (ziprasidone)

۲) عامل ضد روان پریشی تیپیک (Typical Antipsychotic Agent) : هالوپریدول (haloperidol)
#دارو_و_مکمل #روان_پریشی #کراوس #رژیم

داروهای منتخب ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs) - مقالات شماره 1851 تا 1854

داروهای منتخب ضد قند خون (Antihyperglycemic Drugs) - مقالات شماره ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۴

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل داروهای ضد قند خون زیر و تاثیرات تغذیه و رژیم درمانی بر آنها می باشد:

۱) عوامل بازدارنده جذب مجدد گلوکز (Glucose Reabsorption Inhibitor Agents) : بازدارنده SGLT-۲ ( گلیفلوزین ) (SGLT-۲ Inhibitors( Gliflozins))
۲) عوامل تحریک کننده انسولین (Insulin Stimulating Agents) : سولفونیل‌اوره (Sulfonylureas) & ترشحات غیر سولفونیل اوره (Meglitinides)
۳) عوامل حساس به انسولین (Insulin Sensitizing Agents) : بیگوانید (Biguanide) & تیازولیدیندیون ((Thiazolidinedione( TZD)
۴) عوامل مهار کننده آنزیم (Enzyme Inhibitor Agents) : بازدارنده های آلفا-گلوکوسیداز (Alpha-Glucosidase Inhibitors) & بازدارنده های دی پپتیدیل پپتیداز-۴ ( گلیپتین ها )
((Dipeptidyl Peptidase-۴( DPP-۴ ) Inhibitors ( Gliptins)
#دارو_و_مکمل #ضد_قند_خون #داروهای_قند #کراوس #رژیم

داروهای منتخب استروئیدی/هورمونی (Steroidal/Hormonal Drugs) - مقالات شماره 1751 تا 1754

داروهای منتخب استروئیدی/هورمونی (Steroidal/Hormonal Drugs) - مقالات شماره ۱۷۵۱ تا ۱۷۵۴

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تشریح تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای استروئیدی/هورمونی زیر در بدن شماست:

۱) کورتیکواستروئیدها (Corticosteroids) : پردنیزولون (prednisone) & متیل پردنیزولون (methylprednisolone) & دگزامتازون (dexamethasone)
۲) بیس فسفونات ها (Bisphosphonates) : آلندرونات (alendronate) & ایباندرونات (ibandronate) & ریزیدرونات (risedronate) & زولدرونیک اسید (zoledronic acide)
۳) هورمون های زنانه (Female Hormones) : استروژن (estrogen) & داروهای خوراکی پیشگیری از بارداری (oral contraceptives)
۴) هورمون های تیروئید (Thyroid Hormones) : لووتیروکسین (levothyroxine) & لیوتیرونین (liothyronine)
#دارو_و_مکمل #داروهای_استروئیدی #داروهای_هورمونی #کراوس #رژیم

داروهای منتخب ضدترومبوتیک/هماتولوژیک (Antithrombotic / Hematologic) - مقالات شماره 1701 تا 1702

داروهای منتخب ضدترومبوتیک/هماتولوژیک (Antithrombotic / Hematologic) - مقالات شماره ۱۷۰۱ تا ۱۷۰۲

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تاثیر تغذیه بر داروهای ضد ترمبوتیک/هماتولوژیک زیر در بدن شما می باشد:
۱) عوامل ضد انعقاد خون (Anticoagulant Agents) :
آنتاگونیست ویتامین K (Vitamin K Antagonist) : وارفارین (warfarin)
بازدارنده های ترومبین مستقیم (Direct Thrombin Inhibitor) : دابیگاتران (dabigatran)
بازدارنده های Xa فاکتور (Factor Xa Inhibitors) : ریواروکسابان (rivaroxaban) & آپیکسابان (apixaban) & بتریکسابان (betrixaban) & ادوکسابان (edoxaban)
۲) عوامل ضد پلاکت (Antiplatelet Agents) :
بازدارنده های تجمع پلاکت ها (Platelet Aggregation Inhibitors): آسپرین / سالیسیلات (aspirin / salicylate) & کلوپیدوگرل (clopidogrel) & پراسوگرل (prasugrel) & تیکاگرلور (ticagrelor)
#دارو_و_مکمل #ضد_ترومبوتیک #ضد_هماتولوژیک #کراوس #رژیم

داروهای منتخب ضد چربی خون (Antihyperlipidemic Drugs) - مقالات شماره 1651 تا 1654

داروهای منتخب ضد چربی خون (Antihyperlipidemic Drugs) - مقالات شماره ۱۶۵۱ تا ۱۶۵۴

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تحلیل تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای ضد چربی خون زیر در بدن شما می باشد:

۱) مهارکننده های HMG Co-A ردوکتاز (HMG Co-A Reductase Inhibitors) : آتورواستاتین (atorvastatin) & سیمواستاتین (simvastatin) & پراواستاتین (pravastatin) & روسوواستاتین (rosuvastatin)
۲) مشتقات فیبریک اسید (Fibric Acid Derivative) : جم فیبروزیل (gemfibrozil) & فنوفیبرات (fenofibrate)
۳) اسید نیکوتینیک (Nicotinic Acid) : نیاسین (niacin)
۴) ترشح کننده اسید صفراوی (Bile Acid Sequestrant) : کلستیرامین (cholestyramine)
#دارو_و_مکمل #ضد_چربی_خون #کراوس #رژیم

داروهای منتخب ادرار آور (Diuretic Drugs) - مقالات شماره 1601 تا 1603

داروهای منتخب ادرار آور (Diuretic Drugs) - مقالات شماره ۱۶۰۱ تا ۱۶۰۳

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تاثیر تغذیه بر عملکرد داروهای ادرار آور زیر در بدن شما می باشد:

۱) دیورتیک های لوپ (Loop Diuretics) : فوروزماید (furosemide) & بومتانید (bumetanide)
۲) دیورتیک تیازیدی (Thiazide Diuretic) : هیدروکلروتیازید (hydrochlorothiazide) & کلرتالیدون (chlorthalidone) & متولازون (metolazone) & کلروتیازید (chlorothiazide)
۳) مدرهای نگهدارنده پتاسیم (Potassium-Sparing Diuretics) : تریامترن اچ (triamterene) & اسپیرونولاکتون (spironolactone)
#دارو_و_مکمل #ادرار_آور #کراوس #رژیم

داروهای منتخب ضد زوال عقل (Anti-Dementia Drugs) - مقالات شماره 1551 تا 1552

داروهای منتخب ضد زوال عقل (Anti-Dementia Drugs) - مقالات شماره ۱۵۵۱ تا ۱۵۵۲

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تشریح تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای منتخب ضد زوال عقل زیر در بدن شما می باشد:

۱) آنتاگونیست گیرنده NMDA (NMDA Receptor Antagonist) :
ممانتین (memantine) با نام تجاری Namenda
۲) بازدارنده های کولین استراز (Cholinesterase Inhibitors) :
دونپزیل (donepezil) با نام تجاری Aricept
ریواستیگمین (rivastigmine) با نام تجاری Exelon
#دارو_و_مکمل #کراوس #ضد_زوال_عقل #کراوس #رژیم

داروهای منتخب عوامل ضد ویروسی (Antiviral Agents) - مقاله شماره 1501

داروهای منتخب عوامل ضد ویروسی (Antiviral Agents) - مقاله شماره ۱۵۰۱

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تحلیل تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای ضد عوامل ویروسی زیر در بدن شما می باشد:

والگان سیکلوویر (valganciclovir):
والگان سیکلوویر (valganciclovir) با نام تجاری Valcyte

#دارو_و_مکمل #ضد_ویروس #کراوس # رژیم

داروهای منتخب ضد عوامل عفونی (Antiinfective Drugs) - مقالات شماره 1451 تا 1455

داروهای منتخب ضد عوامل عفونی (Antiinfective Drugs) - مقالات شماره ۱۴۵۱ تا ۱۴۵۵

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل ارزیابی تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای ضد عوامل عفونی زیر در بدن شما می باشد:
۱) عوامل ضد باکتریایی (Antibacterial Agents): پنی سیلین ها (Penicillins) & ماکرولیدها (Macrolides) & سولفونامیدها (Sulfonamide Combination) & سفالوسپورینها (Cephalosporins) & پفلوروکینولون (Fluoroquinolones)
۲) عوامل ضد پروتزوآل / ضد باکتری (Antiprotozoal / Antibacterial): مترونیدازول (metronidazole) & کلیندامایسین (clindamycin) & نیتروفوران (Nitrofuran)
۳) عوامل ضد سل (Antituberculars) : ایزونیازید (isoniazid) & ریفامپین (rifampin) & اتامبوتول (ethambutol)
۴) عوامل ضد قارچ (Antifungal Agents) : آمفوتریسین (amphotericin B) & کتوکونازول (ketoconazole) & تربینافین (terbinafine)
۵) عوامل ضد میکروبی (Agents Antimicrobial) : اگزا زولیدینون (Oxazolidinone) & تتراسایکلین ها (Tetracyclines)
#دارو_و_مکمل #ضد_عوامل_عفونی #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب قلب و عروق (Cardiovascular Drugs) - مقالات شماره 1401 تا 1408

داروهای منتخب قلب و عروق (Cardiovascular Drugs) - مقالات شماره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۸

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل ارزیابی تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای قلب و عروق زیر در بدن شما می باشد:
۱) عامل گلیکوزید قلبی Cardiac Glycoside Agent : دیگوکسین digoxin
۲) عامل آگونیست آلفا آدرنرژیک Alpha Adrenergic Agonist : کلونیدین clonidine
۳) وازودیلاتور محیطی Peripheral Vasodilator : هیدرالازین hydralazine
۴) عوامل بازدارنده ACE (ACE Inhibitor Agents) : انالاپریل enalapril & لیزینوپریل lisinopril & بنازپریل benazepril & رامیپریل ramipril
۵) عامل ضد آریتمی Antiarrhythmic Agent : آمیودارون amiodarone
۶) عوامل مسدود کننده بتا Beta Blocking Agents : متوپرولول metoprolol & آتنولول atenolol & بیزوپرولول bisoprolol & پروپرانولول propranolol & نادولول nadolol
۷) عوامل مسدود کننده کانال کلسیم Calcium Channel Blocking Agents : آملودیپین amlodipine
۸) آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین Angiotensin II Receptor Antagonists : لوزارتان losartan & والزارتان valsartan & ایربسارتان irbesartan & تلمیزارتان telmisartan
#دارو_و_مکمل #قلب_و_عروق #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب ضد تشنج (Anticonvulsant Drugs) - مقالات شماره 1351 تا 1354

داروهای منتخب ضد تشنج (Anticonvulsant Drugs) - مقالات شماره ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل بررسی تاثیر تغذیه و رژیم درمانی بر تشنج و داروهای ضد تشنج زیر در بدن شما می باشد:

۱) کربوکسامیدها (Carboxamides) : کاربامازپین (carbamazepine)
۲) مشتقات اسید والپروئیک (Valproic Acid Derivatives) : والپروئیک اسید، دی والپروئکس (divalproex, valproic acid)
۳) هیدانتوئین (Hydantoin) : فنی‌توئین (phenytoin)
۴) آنالوگهای گاما-آمینو بوتیریک اسید (GABA Analogs) : گاباپنتین (gabapentin) & پرگابالین (pregabalin)
#دارو_و_مکمل #ضد_تشنج #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب ضد تومور و سرطان(Antineoplastic Drugs) - مقالات شماره 1301 تا 1303

داروهای منتخب ضد تومور و سرطان(Antineoplastic Drugs) - مقالات شماره ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل ارزیابی تاثیر تغذیه بر بهبود عملکرد داروهای ضد تومور زیر در بدن شما می باشد:

۱) آنتاگونیست فولات (Folate Antagonist) :
متوترکسات (methotrexate)
۲) عامل آلکیله کننده (Alkylating Agent) :
سیکلوفوسفامید (cyclophosphamide)
۳) بازدارنده فاکتور رشد اپیدرمال (Epidermal Growth Factor Inhibitor) :
ارلوتینیب (erlotinib)
#دارو_و_مکمل #ضد_تومور #ضد_سرطان #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب ضد پارکینسون ( Anti-Parkinson Drugs ) - مقالات شماره 1251 تا 1254

داروهای منتخب ضد پارکینسون ( Anti-Parkinson Drugs ) - مقالات شماره ۱۲۵۱ تا ۱۲۵۴

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل بررسی تاثیر تغذیه در عملکرد داروهای ضد پارکینسون زیر در بدن شما می باشد:
۱) مهار کننده COMT :
انتاکاپون (entacapone)
۲) مهار کننده MAO- B :
سلژیلین (selegiline)
۳) پیش ساز دوپامین (Dopamine Precursor) :
کاربی دوپا / لوودوپا (carbidopa / levodopa)
۴) آگونیست دوپامین (Dopamine Agonist) :
بروموکریپتین (bromocriptine)

#دارو_و_مکمل #ضد_پارکینسون #رژیم_درمانی #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب ضد درد  ( Analgesic Drugs ) - مقالات شماره 1201 تا 1205

داروهای منتخب ضد درد ( Analgesic Drugs ) - مقالات شماره ۱۲۰۱ تا ۱۲۰۵

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل ارزیابی تاثیر تغذیه در عملکرد داروهای ضد درد زیر بر بدن شما می باشد:

۱) مسکن های افیونی مصنوعی (Synthetic Opioid Analgesic) : ترامادول (tramadol)
۲) عوامل ضد درد مخدر - مواد افیونی (Narcotic Analgesic Agents ( Opioids )) : مورفین (morphine) & کودئین (codeine / apap) & هیدروکودون (hydrocodone / apap) & اکسی‌کدون (oxycodone) & هیدرومرفون (hydromorphone) & فنتانیل (fentanyl) & متادون (methadone)
۳) مسکن های غیر مخدری (Non-Narcotic Analgesics) : استامینوفن (acetaminophen)
۴) عوامل ضد التهابی غیر استروئیدی (Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs ( NSAIDs)) : ایبوپروفن (ibuprofen) & ناپروکسن (naproxen) & کتورولاک (ketorolac) & ملوکسیکام (meloxicam)
۵) عوامل بازدارنده (COX-۲ Inhibitor) : سلکوکسیب (celecoxib)
#دارو_و_مکمل #ضد_درد #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب درمان اختلال کم توجهی/بیش فعالی (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder : ADHD) - مقاله شماره 1151

داروهای منتخب درمان اختلال کم توجهی/بیش فعالی (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder : ADHD) - مقاله شماره ۱۱۵۱

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل بررسی گروه دارویی زیر می باشد:

۱) محرک های سیستم اعصاب مرکزی (CNS Stimulants) :
متیل‌فنیدات (methylphenidate) & دکستروآمفتامین-آمفتامین (dextroamphetamine & amphetamine)

#ADHD #دارو_و_مکمل #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین #کم_توجهی #بیش_فعالی

داروهای منتخب دستگاه گوارش ( Gastrointestinal Drugs ) - مقالات شماره 1101 تا 1103

داروهای منتخب دستگاه گوارش ( Gastrointestinal Drugs ) - مقالات شماره ۱۱۰۱ تا ۱۱۰۳

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل تاثیر تغذیه بر داروهای دستگاه گوارشی زیر در بدن شما می باشد:

۱) آنتاگونیست گیرنده (H۲ Receptor Antagonists)
رانیتیدین (ranitidine) & فاموتیدین (famotidine)
۲) بازدارنده های پمپ پروتون (Proton Pump Inhibitors)
امپرازول (omeprazole) & لانسوپرازول (lansoprazole) & اس امپرازول (esomeprazole) & پنتوپرازول (pantoprazole) & دکس لانسوپرازول (dexlansoprazole)
۳) عامل پروکینتیک (Prokinetic Agent)
متوکلوپرامید (metoclopramide)
#دستگاه_گوارش #دارو_و_مکمل #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب سرکوب کننده سیستم ایمنی ( ImmunosuppressiveDrugs ) - مقالات شماره 1051 تا 1053

داروهای منتخب سرکوب کننده سیستم ایمنی ( ImmunosuppressiveDrugs ) - مقالات شماره ۱۰۵۱ تا ۱۰۵۳

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل گروه داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن به شرح زیر می باشد:

۱) تاکرولیموس (tacrolimus) با نام تجاری Prograf,Envarsus XR
۲) سیکلوسپورین (cyclosporine) با نام تجاری Neoral,Sandimmune
۳) مایکوفنولات (mycophenolate) با نام تجاری Cellcept,Myfortic
۴) سیرولیموس (sirolimus) با نام تجاری Rapamune
#سیستم_ایمنی_بدن #دارو_و_مکمل #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین

داروهای منتخب ضد افسردگی ( Antidepressant Drugs ) - مقالات شماره 1001 تا 1007

داروهای منتخب ضد افسردگی ( Antidepressant Drugs ) - مقالات شماره ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۷

کاربر گرامی مطالب مطرح شده در این مقاله شامل بررسی تاثیر تغذیه بر داروهای ضد افسردگی زیر در بدن شما می باشد:
۱) بازدارنده جذب مجدد سروتونین/آنتاگونیست SARI : ترازدون trazodone -SARI & ونلافاکسین venlafaxine -SNRI & دزونلافاکسین desvenlafaxine - SNRI
۲) مهارکننده جذب مجدد سروتونین-نوراپی نفرین SNRIs : دولوکستین duloxetine & میلناسیپران milnacipran
۳) داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای TCAs : آمی‌تریپتیلین amitriptyline & نورتریپتیلین nortriptyline & دوکسپین doxepin & ایمی‌پرامین imipramine
۴) مهارکننده های انتخابی جذب مجدد سروتونین SSRI : سرترالین sertraline & سیتالوپرام citalopram & اس‌سیتالوپرام escitalopram & فلوکستین fluoxetine &
پاروکستین paroxetine
۵) بازدارنده های مونوآمین اکسیداز MAOI : فنلزین phenelzine
۶) تثبیت کننده های خلق و خو Mood Stabilizers : لیتیم lithium
۷) مهارکننده جذب مجدد نوراپی نفرین / دوپامین NDRI : بوپروپیون bupropoin
۸) داروهای ضدافسردگی نورآدرنرژیک / سرتونین اختصاصی NaSSA : میرتازاپین mirtazapine
#افسردگی #دارو_و_مکمل #کراوس #رژیم #رژیم_آنلاین